فصل نهم : متریال دیزاین

بخش اول : آشنایی با مفهوم متریال دیزاین در اندروید (رایگان)

بخش دوم : استایل (Style) و تم (Theme) در اندروید (رایگان)

بخش سوم : ساخت تولبار (Toolbar)

بخش سوم – قسمت دوم : راست چین کردن تولبار

بخش چهارم : منو کشویی (Navigation Drawer)

بخش پنجم : دکمه شناور (Floating Action Button) (رایگان)

بخش ششم : کار با Snackbar (اسنک بار) (رایگان)

بخش هفتم : پیاده سازی Tab توسط TabLayout و ViewPager

بخش هشتم : کار با RecyclerView و CardView

بخش نهم : کار با AlertDialog (رایگان)

بخش دهم : کار با Bottom Sheet (رایگان)

بخش یازدهم : کار با Bottom Navigation (رایگان)

بخش دوازدهم : کار با TextInputLayout و Floating Label (رایگان)