فصل هفتم : دیتابیس و ذخیره اطلاعات

این فصل در دو بخش تهیه شده است:

بخش اول : کار با دیتابیس SQLite

بخش دوم : ذخیره اطلاعات با استفاده از Shared Preferences (رایگان)