فصل ششم : کار با اکتیویتی ها

این فصل در سه بخش تهیه شده است:

بخش اول : آشنایی با Activity و ساختار آن (رایگان)

بخش دوم : Event Handling ؛ کنترل رویدادها در اندروید

بخش سوم : آشنایی با Intent ها