فصل دوم : معرفی اندروید، راه اندازی اندروید استودیو

این فصل در دو بخش تهیه شده است:

بخش اول : آشنایی با سیستم عامل اندروید (رایگان)

بخش دوم : نصب و راه اندازی اندروید استودیو (رایگان)