فصل دوازدهم : کار با دوربین در اندروید

بخش اول : کار با دوربین در اندروید توسط برنامه داخلی (رایگان)
بخش دوم : کار با دوربین در اندروید توسط Camera2 API