فصل دهم : وب سرویس

بخش اول : وب سرویس چیست؟ (رایگان)
بخش دوم : کار با کتابخانه Retrofit
بخش سوم : ساخت وب سرویس با PHP و MyQSL و ارتباط آن با Retrofit